Pracovní síla

Ekonomika jižní Moravy je založena především na službách (62 % z celkové pracovní síly) a výrobě (35 %, přičemž celková hrubá přidaná hodnota činí 33,5 %). V rámci regionu však existují zásadní rozdíly. Ve městě Brně, které představuje nejdůležitější ekonomické centrum kraje, dominuje odvětví služeb (téměř 76 % jeho pracovní síly, pro srovnání v Praze je to 84 %), zatímco v ostatních jihomoravských okresech je přes 40 % pracovních sil zaměstnáno ve výrobě a méně než 50 % zaměstnanců ve službách, s výjimkou okresu Znojmo.

Tab. 7: Struktura zaměstnanosti v Jihomoravském kraji, v Praze a sousedních regionech v roce 2019 (%)

Region

ČR

Praha

Jihomoravský

Jihočeský

Olomoucký

Pardubický

Vysočina

Zlínský

Zemědělství, lesnictví a rybářství

2,5

0,2

2,6

4,8

3,3

3,3

6,7

2,6

Výroba, těžba, dodávky energií, nakládání s odpady

29,7

9,3

28,2

30,3

35,3

36,4

39,9

39,7

Stavebnictví

7,3

6,9

7,1

8,1

8,4

8,5

7,1

8,6

Velko a maloobchod; oprava motorových vozidel

11,2

11,5

12,3

11,5

8,4

10,3

9,4

10,9

Doprava a skladování

6,5

7,7

6,1

5,6

6,5

5,4

4,5

4,4

Ubytování, stravování a pohostinství

3,6

5,8

2,7

4,2

2,3

2,5

2,7

2,1

Informační a komunikační činnosti

3,2

8,9

4,0

1,4

1,0

2,0

1,3

2,4

Peněžnictví a pojišťovnictví

2,0

5,0

2,2

1,5

1,9

2,6

1,6

1,1

Činnosti v oblasti nemovitostí

0,8

2,

0,5

0,4

0,6

0,6

-

0,5

Profesní, vědecké a technické činnosti

4,9

11,8

6,1

2,8

3,2

3,7

2,7

3,7

Administrativní a podpůrné činnosti

2,6

5,1

2,5

2,1

1,7

2,0

1,6

2,1

Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení

6,6

6,9

5,3

8,3

8,2

5,8

5,2

4,7

Vzdělávání

6,7

6,0

7,8

7,6

6,8

5,9

6,6

6,3

Zdravotní a sociální péče

7,6

7,1

8,5

6,7

7,7

7,2

6,6

7,6

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

1,9

3,1

1,4

2,1

1,9

0,9

0,9

1,1

Ostatní činnosti

1,8

2,3

1,9

1,8

1,5

1,5

1,7

1,8

Zdroj: Český statistický úřad, Výběrové šetření pracovních sil, 1Q 2020

Během 90. let minulého století prošel kraj významným restrukturalizačním procesem, který se vyznačoval rozpadem velkého počtu dříve státních podniků, z nichž některé zaměstnávaly i přes 10 000 osob. V průběhu privatizace na počátku 90. let se tyto podniky rozdělily na menší celky, mnohé zredukovaly stavy zaměstnanců na několik stovek a další postupně zcela zanikly. Současně se však objevila řada nových firem, zejména v odvětví služeb. V nejbližší budoucnosti se neočekávají žádné strukturální změny srovnatelné s 90. lety minulého století, hlavním cílem kraje bude i nadále přitahovat zahraniční investice, které přispějí ke zvyšování podílu zaměstnanosti v odvětvích založených na pokročilých technologiích. V současné době je ekonomika jižní Moravy velmi různorodá a její nejslibnější segment představují krom většiny zahraničních firem také malé a střední české podniky. V roce 2019 bylo na jižní Moravě 249 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci.

  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
    Výstaviště 405/1
    603 00 Brno
    www.rrajm.cz