Vysoké školy

Role Brna coby metropole Jihomoravského kraje je posilována jeho stěžejním postavením v terciérním vzdělávání – se 6 státními a 4 soukromými vysokými školami s více než 30 fakultami je druhou největší univerzitní základnou v České republice. Kromě toho má Brno s téměř 70 000 studujících největší poměr vysokoškolských studentů k celkovému počtu obyvatel.

Tab. 3: Brněnské vysoké školy

Vysoká škola

Počet studentů

Počet absolventů

Veřejné

Masarykova univerzita

31 176

6 975

Vysoké učení technické v Brně

17 875

4 669

Mendelova univerzita v Brně

8 413

2 195

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

2 788

639

Univerzita obrany v Brně

1 534

307

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

679

198

Soukromé

Newton College (obchod a management)

1 228

228

Akademie Sting (soukromá vysoká škola ekonomie)

254

115

Ambis Brno (management a veřejná správa)

4398566

 

Celkem

68 345

15 892

Zdroj: Výroční zprávy 2019

Tab. 4: Brněnské vysoké školy – počet studentů vybraných oborů

Obor

Počet studentů

Počet absolventů

Ekonomie, obchod a management

13 393

2 863

Přírodní vědy

9 954

2 520

Stavební inženýrství a architektura

4 192

1 197

Strojírenství

4 077

1 096

Medicína

4 324

763

IT

4 302

851

Elektrotechnika

2 999

686

Farmacie

853

176

Zdroj: Výroční zprávy 2019; přibližné údaje

  • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
    Výstaviště 405/1
    603 00 Brno
    www.rrajm.cz