Audit

Audit je upraven zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech z roku 2009 v aktuálním znění. Tento zákon mimo jiné stanoví povinnost auditora postupovat při auditu v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Zákon o auditorech také upravuje postavení Komory auditorů České republiky, působnost Rady pro veřejný dohled nad auditem či zřízení výboru pro audit u subjektů veřejného zájmu.

Zákon o účetnictví (§ 20) reguluje povinnost mít účetní závěrku ověřenu statutárním auditorem. Povinnost auditované účetní závěrky mají následující subjekty:

a.účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis,

b.velké a střední účetní jednotky,

c.malé účetní jednotky, které jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy, které překročily nebo již dosáhly alespoň jedno z následujících kritérií v aktuálním a bezprostředně předcházejícím účetním období:

I.čistý úhrn ročního obratu 80 milionů Kč,

II.aktiva celkem 40 milionů Kč,

III.průměrný přepočtený stav zaměstnanců 50,

d.ostatní malé účetní jednotky, které překročily nebo již dosáhly alespoň dvě z kritérií uvedených v bodě c) a to v aktuálním a bezprostředně předcházejícím účetním období.

Celková výše aktiv je představována jejich netto hodnotou a nikoliv brutto. U výše obratu došlo od roku 2016 k implicitní změně a to tím, že položky aktivace a změny stavu zásob z vlastní činnosti byly přesunuty z výnosů do nákladů.

Výroční zprávy, které obsahují auditované účetní závěrky, musí být ověřeny auditorem. Auditor přitom ve své zprávě potvrdí, že údaje obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v auditované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou a že výroční zpráva byla vypracována v souladu s právními předpisy a že neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Jelikož zákon o obchodních korporacích nevyžaduje samostatné ověření zprávy o vztazích auditorem, auditor ji ověří pouze v rámci ověření výroční zprávy, jejíž je součástí.

Dále musí být ověřeny auditorem všechny konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy, kde auditor ověří její soulad s konsolidovanou účetní závěrkou.

Auditor má povinnost vydat pouze jedinou souhrnnou zprávu, ve které se vyjádří k věrnému a poctivému obrazu účetní závěrky a k souladu výroční zprávy s touto účetní závěrkou (viz výše).

Pokud má společnost povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Nemá-li účetní jednotka nejvyšší orgán nebo auditora tento orgán neurčí, pak ho určí dozorčí orgán této účetní jednotky. Společnost může uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem a to následně po svém jmenování do této role.

 •  

  Marek Richter – Partner
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 170
  marek.richter@cz.pwc.com

 •  

  Petr Mališ – Ředitel
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 211
  p.malis@cz.pwc.com