České účetní předpisy

Základní rámec pro účtování všech účetních jednotek (organizací) v České republice tvoří zákon o účetnictví.

Všechny společnosti se sídlem v České republice, jejichž akcie nebo dluhopisy byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou povinny sestavit účetní závěrku (jak samostatnou, tak konsolidovanou) v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (dále „IFRS“). Ostatní společnosti mohou sestavit konsolidovanou účetní závěrku v souladu s IFRS. Pokud se tak rozhodnou, mohou všechny konsolidované společnosti využít IFRS i pro sestavení své samostatné účetní závěrky.

Podrobný návod pro účtování pro všechny ostatní účetní jednotky je obsažen ve vyhláškách upravujících podvojné účetnictví a českých účetních standardech, vydaných Ministerstvem financí. Samostatná účetní pravidla (samostatné vyhlášky upravující podvojné účetnictví a samostatný soubor českých účetních standardů) jsou stanovena pro:

 • podnikatele (většina společností spadá do této kategorie),
 • banky a ostatní regulované finanční instituce,
 • pojišťovny,
 • vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, státní fondy dle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, zdravotní pojišťovny a další uvedené v Zákoně v §1 odst. 3),
 • neziskové organizace, politické strany, občanská sdružení, aj.
 •  

  Marek Richter – Partner
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 170
  marek.richter@cz.pwc.com

 •  

  Petr Mališ – Director
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 210
  p.malis@cz.pwc.com