Konsolidace

Požadavky na sestavení konsolidované účetní závěrky jsou obsaženy v zákoně o účetnictví (§ 22 - § 22b) a konsolidační pravidla jsou specifikována v § 23 zákona o účetnictví, ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. (§ 62 – 67), a v českém účetním standardu č. 020 - Konsolidace. Konsolidační pravidla jsou v mnoha ohledech podobná metodám požadovaným podle IFRS. Tzv. „konsolidační rozdíl“ (aktivní i pasivní) se ale podle českých účetních předpisů na rozdíl od goodwillu v IFRS odepisuje rovnoměrně do konsolidovaného výkazu zisku a ztráty, a to do 20 let, pokud neexistují důvody pro kratší dobu odepisování.

Výjimky z konsolidace se od roku 2016 přesunuly z vyhlášky č. 500/2002 Sb., do zákona o účetnictví (§22a, §22aa). Účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi a jsou ovládající osobou (s výjimkou ovládajících osob vykonávajících společný vliv) („konsolidující účetní jednotky“) a nejsou emitenty investičních cenných papírů, nemají povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku pokud:

 • tvoří malou skupinu účetních jednotek s výjimkou případů, kdy je některá účetní jednotka ve skupině subjektem veřejného zájmu,
 • nebo jsou současně konsolidovanou účetní jednotkou zahrnutou do konsolidačního celku jiné konsolidující osoby, která je konsolidující účetní jednotkou nebo konsolidující zahraniční osobou řídící se právem členského státu Evropské unie, za předpokladu, že tato jiná konsolidující účetní jednotka drží:
  • veškeré podíly konsolidující účetní jednotky; k akciím nebo podílům drženým členy správního, řídícího nebo dozorčího orgánu na základě zvláštních právních předpisů, stanov nebo společenské smlouvy se nepřihlíží,
  • alespoň 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a nesestavení konsolidované účetní závěrky schválili ostatní akcionáři nebo společníci konsolidující účetní jednotky, nebo
  • méně než 90 % podílů konsolidující účetní jednotky a ostatní akcionáři nebo společníci držící určitý podíl v konsolidující účetní jednotce nepožádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotky; tento podíl činí celkem alespoň 10 %; a současně:
  • v konsolidované účetní závěrce jiné konsolidující účetní jednotky jsou zahrnuty všechny účetní jednotky konsolidované konsolidující účetní jednotkou,
  • konsolidovaná účetní závěrka a konsolidovaná výroční zpráva jiné konsolidující účetní jednotky jsou ověřeny auditorem podle práva státu, kterým se tato jiná konsolidující účetní jednotka řídí,
  • tato konsolidovaná výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka spolu se zprávou auditora jsou zveřejněny v souladu s požadavky na zveřejnění výroční zprávy a to v českém jazyce,
  • příloha účetní závěrky konsolidující účetní jednotky obsahuje název a sídlo jiné konsolidující účetní jednotky, která konsolidovanou účetní závěrku sestavila, a dále důvody nevytvoření konsolidačního celku.

Zákon o účetnictví (§ 23a) umožňuje společnostem sestavit konsolidovanou účetní závěrku místo českých účetních předpisů v souladu s IFRS. Jak bylo již zmíněno výše, všechny společnosti s veřejně obchodovanými investičními cennými papíry musí použít pravidla IFRS pro svou konsolidovanou (a samostatnou) účetní závěrku (zákon o účetnictví, § 23a odst. 1).

 •  

  Marek Richter – Partner
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 170
  marek.richter@cz.pwc.com

 •  

  Petr Mališ – Director
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 210
  p.malis@cz.pwc.com