Statutární účetní závěrky a výroční zprávy

Obsahy statutárních účetních závěrek

Zákon o účetnictví (§ 18) stanoví povinný obsah účetní závěrky. Další pravidla a požadavky jsou obsaženy ve vyhláškách upravujících podvojné účetnictví. Pro podnikatele se jedná o vyhlášku č. 500/2002 Sb., § 3 – 44, Příloha č. 1 (rozvaha) a Přílohy č. 2 a 3 (výkaz zisku a ztráty).

Zákon o účetnictví (§ 14) předepisuje směrnou účtovou osnovu, která určuje uspořádání a označení účtových tříd a skupin a jejich obsah. Další pravidla a požadavky v této oblasti jsou obsaženy ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, § 45 a 46 a v Příloze č. 4.

Zveřejňovací povinnost

Společnosti mohou zavést odlišný konec finančního roku než je rok kalendářní, přičemž o této změně musí informovat místně příslušného správce daně nejméně tři měsíce dopředu (zákon o účetnictví, § 3 odst. 5). Účetní závěrka musí být předložena, společně s přiznáním k dani z příjmů, příslušnému správci daně do 3 měsíců následujícího finančního roku. Pro společnosti, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo využívají služeb registrovaného daňového poradce, je tento termín prodloužen na 6 měsíců.

Společnosti, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mohou sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu (zákon o účetnictví, § 18 odst. 4). Dále všechny společnosti mající povinnost mít svou účetní závěrku ověřenou auditorem musí zároveň sestavit výroční zprávu a zveřejnit ji uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (zákon o účetnictví, § 21 a 21a). Statutární orgán společností ovládaných jinou společností má povinnost do 3 měsíců od skončení účetního období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a to v souladu s § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích. Jestliže má ovládaná osoba povinnost zpracovat výroční zprávu, musí k ní být zpráva o vztazích mezi propojenými osobami připojena.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., omezuje povinnosti zveřejňovat nefinanční informace ve výroční zprávě mikro, malé a střední účetní jednotky. Ovšem pro účetní období od 1. ledna 2017 vznikla navíc nová povinnost uvádět poměrně podrobný popis nefinančních informací ve výroční zprávě, konsolidované výroční zprávě nebo v samostatné zprávě. Tento požadavek se týká pouze velkých účetních jednotek, které jsou zároveň subjektem veřejného zájmu a pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období. Stejná kritéria se vztahují i na konsolidující účetní jednotku velké skupiny účetních jednotek. Skutečnost, zda společnost vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě, konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě, podléhá ověření auditorem. Na tyto informace se vztahuje shodné pravidlo na jejich zveřejnění jako v případě výroční zprávy a účetní závěrky.

Navíc společnosti s veřejně obchodovanými investičními cennými papíry podléhají přísnějším pravidlům, co se týče nároků na zveřejňování finančních informací, zejména ve výroční zprávě a také požadavkem na pololetní zveřejnění mezitímních finančních informací. Pololetní výkazy zahrnují mezitímní rozvahu, výkaz zisku a ztráty a určité dodatečné finanční informace. Tato zpráva nemusí být ověřována. Rozšířené požadavky pro tyto organizace jsou definovány v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a Burza cenných papírů Praha (dále „BCPP“) má své vlastní specifické požadavky na termíny zveřejňování finančních informací pro společnosti obchodované na jednotlivých trzích organizovaných BCPP. Jak již bylo zmíněno výše, účetní závěrky sestavené podle IFRS jsou povinné pro všechny obchodní společnosti, které jsou emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu (zákon o účetnictví, § 19a odst. 1). Výroční zpráva těchto společností musí mimo jiné uvést odměny statutárního orgánu, členů dozorčí rady a ostatního vrcholového vedení samostatně za tyto tři skupiny.

 •  

  Marek Richter – Partner
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 170
  marek.richter@cz.pwc.com

 •  

  Petr Mališ – Director
  PricewaterhouseCoopers
  Audit, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 210
  p.malis@cz.pwc.com