Daň z přidané hodnoty

Sazby daně

Základní sazba daně ve výši 21 % se vztahuje na většinu zboží a služeb. První snížená sazba daně ve výši 15 % se vztahuje na určité služby a základní zboží např. potraviny a druhá snížená sazba daně ve výši 10 % se vztahuje např. na stravovací a ubytovací služby, na léky, pitnou vodu, dodání tepla a chladu, knihy a dětskou výživu.

Daňoví poplatníci mohou požádat Ministerstvo financí o závazné posouzení správnosti stanovení daňové sazby.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím daně z přidané hodnoty je kalendářní měsíc. V závislosti na výši obratu za předchozí kalendářní rok se může plátce zpravidla nejdříve po dvou letech od registrace rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Registrace a přiznání k DPH

Pokud obrat českého subjektu související s plněním s místem zdanitelného plnění v České republice přesáhne částku 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, vzniká tomuto subjektu povinnost registrace k DPH. Pokud český subjekt pořizuje z jiného členského státu zboží, jehož hodnota překročí 326 000 Kč nebo přijme služby od osoby neusazené v tuzemsku, stává se identifikovanou osobou a je také povinen se registrovat k DPH.

Vedle subjektů, které mají na území České republiky sídlo, mohou mít povinnost registrovat se k české DPH také subjekty z jiných členských států a třetích zemí.

Přiznání k DPH musí být elektronicky podáno a daňová povinnost zaplacena nejpozději 25. den po skončení zdaňovacího období. Identifikované osoby a plátci neusazení v tuzemsku podávají daňové přiznání pouze za období, ve kterém jim vznikla daňová povinnost. Pokud je vykázán nadměrný odpočet, je finanční úřad povinen jej vrátit do 30 dnů ode dne podání přiznání. Tato lhůta může být prodloužena zahájením daňového řízení ze strany finančního úřadu. V praxi finanční úřad obvykle zahájí kontrolu u nově vzniklých subjektů, v případě, že je vykázán vysoký nárok na odpočet nebo v případě vykázání nestandardních transakcí.

Pokud plátce daně dodal zboží nebo přemístil obchodní majetek do jiného členského státu, využil třístranného obchodu jako prostřední osoba nebo poskytl službu s místem plnění v jiném členském státě je povinen elektronicky podat souhrnné hlášení za každý kalendářní měsíc (u služeb, poskytovaných čtvrtletním plátcem, za každé čtvrtletí), a to do 25. dne po skončení kalendářního měsíce.

Česká legislativa v určitých případech umožňuje vrácení DPH zaplacené v ceně zboží a služeb nakoupených před datem registrace k DPH. Aby však byla DPH vrácena co nejrychleji a v co největším rozsahu, je třeba adekvátně ošetřit pořizování obchodního majetku subjektu před datem registrace.

Skupinová registrace

Skupina spřízněných společností se může registrovat jako jediný plátce DPH. Skupinová registrace umožňuje snížit administrativní zátěž a může také v některých případech vylepšit cash-flow.

Vrácení DPH

Subjekt z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země může požádat o vrácení zaplacené české DPH vztahující se k jeho ekonomické činnosti. Kromě určitých omezení se na vrácení DPH vztahují stejná pravidla jako pro nárok na odpočet daně subjektu podnikajícího na území České republiky. Daň bude vracena subjektům registrovaným k DPH v jiném členském státě EU. Subjektům se sídlem mimo EU je daň vracena na základě principu reciprocity (daň bude vrácena, pokud stát, ve kterém má tato osoba sídlo, nevyměřuje daň, nebo by tuzemský subjekt měl nárok na vrácení daně v tomto státě). Žádost o vrácení daně za kalendářní rok, ve kterém nárok vznikl, může subjekt se sídlem v jiném členském státě podat nejpozději do 30. září následujícího roku, a to prostřednictvím elektronického portálu příslušného členského státu. Společnosti se sídlem ve třetí zemi musí žádost o vrácení české DPH podat nejpozději do 30. června následujícího roku, a to pouze písemně v českém jazyce.

DPH u zboží a služeb ze zahraničí

DPH u zboží a služeb ze států mimo Evropskou unii je uplatňována ve stejné výši, která by byla uplatněna na zdanitelná plnění v rámci České republiky. Zboží pořízené z jiného členského státu je také předmětem české DPH. V takovém případě je odběratel povinen sám odvést českou DPH ze zboží pořízeného z jiného členského státu EU a zároveň smí uplatnit nárok na odpočet DPH na základě obecných pravidel pro vrácení DPH na vstupu v rámci stejného daňového přiznání.

Za určitých podmínek přináší prodej nebo dovoz zboží do České republiky pro zahraniční společnost povinnost registrace k české dani z přidané hodnoty.

Služby poskytované osobě povinné k dani jsou obecně považovány za uskutečněné v místě sídla, provozovny nebo místa podnikání příjemce služby. Obdobně jako u pořízení zboží z jiného členského státu EU odvede příjemce služby sám českou DPH a rovněž uplatní odpočet DPH na základě obecných pravidel pro vrácení DPH na vstupu.

Kontrolní hlášení

Vybrané subjekty (plátci DPH) mají od roku 2016 povinnost poskytnout správci daně údaje o uskutečněných a přijatých zdanitelných plněních s místem plnění v tuzemsku (včetně záloh) a o plněních předcházejících „výrobě“ investičního zlata. Údaje poskytovány v kontrolním hlášení, jsou doplňující evidencí k daňovému přiznání. Zároveň se zavedením kontrolního hlášení zanikla povinnost podávat výpis z evidence ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontrolní hlášení se podává elektronicky v předepsané formě, a to do 25. dne po skončení kalendářního měsíce (s výjimkou fyzických osob, kde se řídí lhůtou pro podání daňového přiznání). Nesplnění povinností s kontrolním hlášením vede k významným sankcím.

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb, má za cíl efektivnější kontrolu podvodného jednání u hotovostních a obdobných tržeb podnikatelů. Vybraný plátce (tj. subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice) je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat elektronicky údaje o tržbě správci daně a vystavit účtenku zákazníkovi.

Zákon o evidenci tržeb stanovil následující harmonogram zavedení:

 • Od 1. prosince 2016 se EET týká segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství
 • Od 1. března 2017 se připojil segment Maloobchody a velkoobchody
 • Ve třetí fázi (pravděpodobně od 1. ledna 2021) se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti, které nejsou vyjmenované v 1., 2. nebo 4. fázi, tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), autoservisy a pneuservisy
 • Ve čtvrté fázi (pravděpodobně od 1. ledna 2021) se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti. Prezident republiky 28. 5. 2020 podepsal pozastavení EET pro všechny vlny do konce roku 2020. Subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování) nejsou povinny v tomto období zasílat údaje o evidovaných tržbách. Subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května 2020 (tj. řemeslníci, kadeřníci a zbývající obory) začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.

DPH u dodávek spřízněným osobám

Základem daně u služeb a zboží poskytovaných spojeným osobám (za splnění určitých podmínek) je tržní cena.

Režim přenesené daňové povinnosti

U dodání investičního zlata, nemovité věci v určitých zákonem specifikovaných případech, odpadu a šrotu, na dodávky stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 a poskytnutí pracovníků pro tyto účely a na dodávky zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky s místem plnění v České republice je uplatňováno přenesení daňové povinnosti z poskytovatele na příjemce. Příjemce sám vypočte a odvede DPH a zároveň si může ve stejném daňovém přiznání uplatnit nárok na odpočet DPH na základě obecných pravidel pro odpočet. Od roku 2017 je dočasně rozšířena aplikace režimu přenesení daňové povinnosti také na dodávky vybraného zboží a služeb.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije na všechny následující dodávky vybraného zboží a služeb.

 • emisní povolenky,
 • dodání certifikátů na plyn a elektřinu,
 • poskytnutí telekomunikačních služeb,
 • dodávky plynu a elektřiny obchodníkovi

vymezenému v §7a odst. 2 zákona o DPH.

U dodávek níže uvedeného zboží se režim přenesení daňové povinnosti uplatní pouze v případě, pokud základ daně dodávaného zboží překračuje částku 100 000 Kč*:

 • vybrané kovy,
 • mobilní telefony,
 • integrované obvody,
 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,
 • videoherní konzole,
 • obiloviny a technické plodiny.

*Režim přenesené daňové povinnosti lze uplatnit i v případě, že hodnota dodaného zboží nepřekračuje uvedený korunový limit, a to na základě písemné dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

Režim jednoho správního místa

Telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby jsou zdaňovány v místě konečného spotřebitele (i poskytovatele z EU). Pro omezení administrativní náročnosti má poskytovatel těchto služeb se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, při splnění dalších podmínek, možnost se v České republice zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) a zde pak podávat čtvrtletně speciální daňové přiznání a platit daň ze všech služeb poskytovaných v rámci EU, kterých se tento režim týká. Režim se neuplatní, pokud je poskytovatelem osoba usazená pouze v jednom členském státě a celková hodnota těchto služeb poskytnutých v rámci EU v daném roce a roce předcházejícím nepřekročí EUR 10 000.

Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba

Plátce, který závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně, se na základě správce daně může stát nespolehlivým plátcem. K institutu nespolehlivého plátce se s účinností od 1. července 2017 zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stává osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem. Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem.

Ručení za nezaplacenou daň

Příjemce plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata zřejmě odchylná od obvyklé ceny, nebo kdy je o poskytovateli plnění zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem. Ručení se uplatní také v případě, kdy je úplata poskytnuta bezhotovostním převodem na účet vedený mimo Českou republiku nebo, u plnění nad 540 000 Kč, na účet nezveřejněný v registru plátců DPH. Příjemce plnění ručí také, pokud poskytovatel plnění, kterým je dodavatel pohonných hmot, není uveden jako distributor ve zvláštním registru.

Kontakty:
Tomáš Urbášek, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., náměstí Svobody 20, 602 00 Brno,
tel.: + 420 724 369 349, e-mail: tomas.urbasek@pwc.com
Petr Mašek, PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., náměstí Svobody 20, 602 00 Brno, tel.: + 420 724 369 356,
e-mail: petr.masek@pwc.com

Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Česká republika dosud uzavřela níže uvedené smlouvy o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmů a z majetku.

Tab. 15: Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění

Země

Datum platnosti

Datum účinnosti

Číslo ve sbírce zákonů

Albánie

10. září 1996

1. ledna 1997

270/1996 Sb.

Arménie

15. července 2009

1. ledna 2010

86/2009 Sb. m. s.

Austrálie

27. listopadu 1995

ČR: 1. ledna 1996

A: 1. července 1996,
srážková daň: 1. ledna 1996

5/1996 Sb.

Ázerbájdžán

16. června 2006

1. ledna 2007

74/2006 Sb.

Bahrajnské království

10. dubna 2012

1. ledna 2013

59/2012 Sb.m.s.

Barbados

6. června 2012

1. ledna 2013

69/2012 Sb.m.s.

Bělorusko

15. ledna 1998

1. ledna 1999

31/1998 Sb., Protokol 99/2011 Sb.m.s.

Belgie

24. července 2000

1. ledna 2001

95/2000 Sb.m.s., Protokol ratif. 17. 3. 2014

Bosna a Hercegovina

12. května 2010

1. ledna 2011

58/2010 Sb. m.s.

Brazílie

14. listopadu 1990

1. ledna 1991

200/1991 Sb.

Bulharsko

2. července 1999

1. ledna 2000

203/1999 Sb.

Čína

4. května 2011

1. ledna 2012

65/2011 Sb.m.s., nevztahuje se na Tchaj-wan

Dánsko

17. prosince 2012

1. ledna 2013

14/2013 Sb.m.s.

Egypt

4. října 1995

1. ledna 1996

283/1995 Sb.

Estonsko

26. května 1995

1. ledna 1996

184/1995 Sb.

Etiopie

30. května 2008

1. ledna 2009

54/2008 Sb.

Filipíny

23. září 2003

1. ledna 2004

132/2003 Sb.m.s.

Finsko

12. prosince 1995

1. ledna 1996

43/1996 Sb.

Francie

1. července 2005

1. ledna 2006

79/2005 Sb.

Gruzie

4. května 2007

1. ledna 2008

40/2007 Sb.

Hongkong

24. ledna 2012

CR: 1. ledna 2013

HK: 1. dubna 2013

49/2012 Sb.m.s.

Chile

21. prosince 2016

1. ledna 2017

5/2017 Sb.m.s

Chorvatsko

28. prosince 1999

1. ledna 2000

42/2000 Sb.m.s., Protokol 82/2012 Sb.m.s.

Indie

27. září 1999

CR: 1. ledna 2000

I: 1. dubna 2000

301/1999 Sb.

Indonésie

26. ledna 1996

1. ledna 1997

67/1996 Sb.

Irsko

21. dubna 1996

ČR: 1. ledna 1997

I: 6. dubna 1997 / 1. ledna 1997

163/1996 Sb.

Irán

4. srpna 2016

1. ledna 2017

47/2016 Sb.m.s.

Island

28. prosince 2000

1. ledna 2001

11/2001 Sb.m.s.

Itálie

26. června 1984

1. ledna 1985

17/1985 Sb.

Izrael

23. prosince 1994

1. ledna 1995

21/1995 Sb.

Japonsko

25. listopadu 1978

1. ledna 1979

46/1979 Sb.

Jihoafrická republika

3. prosince 1997

1. března 1998

7/1998 Sb.

Jordánsko

7. listopadu 2007

1. ledna 2008

88/2007 Sb.

Kanada

28. května 2002

1. ledna 2003

83/2002 Sb.

Kazachstán

29. října 1999

1. ledna 2000

3/2000 Sb.m.s.

Kolumbie

6. května 2015

1. ledna 2016

39/2015 Sb.m.s.

Korejská republika

3. března 1995

1. ledna 1995, srážková daň: 3. 3. 1995

124/1995 Sb.

Korejská lidově demokratická republika

7. prosince 2005

1. ledna 2006

3/2006 Sb.m.s.

Kuvajt

3. března 2004

1. ledna 2005

48/2004 Sb.m.s.

Kypr

26. listopadu 2009

1. ledna 2010

120/2009 Sb.

Libanon

24. ledna 2000

1. ledna 2001

30/2000 Sb.m.s.

Lichtenštejnsko

22. prosince 2015

1. ledna 2016

8/2016 Sb.m.s.

Litva

8. srpna 1995

1. ledna 1996

230/1995 Sb.

Lotyšsko

22. května 1995

1. ledna 1996

170/1995 Sb.

Lucembursko

31. července 2014

1. ledna 2015

51/2014 Sb.m.s.

Maďarsko

27. prosince 1994

1. ledna 1995

22/1995 Sb.

Makedonie

17. června 2002

1. ledna 2003

88/2002 Sb.m.s.

Malajsie

9. března 1998

ČR: 1. ledna 1999

M: 1. ledna 2000

71/1998 Sb.

Malta

6. června 1997

1. ledna 1998

164/1997 Sb.

Maroko

18. července 2006

1. ledna 2007

83/2006 Sb.

Mexiko

27. prosince 2002

1. ledna 2003

7/2003 Sb.m.s.

Moldavsko

26. dubna 2000

1. ledna 2001

88/2000 Sb.m.s., Protokol 97/2005 Sb.m.s.

Mongolsko

22. června 1998

1. ledna 1999

18/1999 Sb.

Německo

17. listopadu 1983

1. ledna 1984

18/1984 Sb.

Nigérie

2. prosince 1990

1. ledna 1991

339/1991 Sb., změna 371/1999 Sb.

Nizozemí

5. listopadu 1974

1. ledna 1972

138/1974 Sb.m.s., Protokol 112/1997 Sb.m.s.

Protokol 58/2013 Sb.m.s.

Norsko

9. září 2005

1. ledna 2006

121/2005 Sb.

Nový Zéland

29. srpna 2008

1. ledna 2009

75/2008 Sb.m.s.

Pákistán

30. října 2015

ČR: 1. ledna 2016

PAK: 1. července 2016

58/2015 Sb.m.s.

Panama

25. února 2013

1. ledna 2014

91/2013 Sb.m.s.

Polsko

11. června 2012

1. ledna 2013

102/2012 Sb.m.s.

Portugalsko

1. října 1997

1. ledna 1998

275/1997 Sb.

Rakousko

22. března 2007

1. ledna 2008

31/2007 Sb., změna 39/2007 Sb.

Protokol 100/2012 Sb.m.s.

Rumunsko

11. srpna 1994

1. ledna 1995

180/1994 Sb.

Rusko

18. července 1997

1. ledna 1998

278/1997 Sb., Protokol 56/2009 Sb.m.s.

Řecko

23. května 1989

1. ledna 1990

98/1989 Sb.

Saudská Arábie

1. května 2013

1. ledna 2013

42/2013 Sb.m.s.

Singapur

21. srpna 1998

ČR: 1. ledna 1999

S: 1. ledna 2000

224/1998 Sb., Protokol ratif. 24. června 2014

Slovensko

14. července 2003

1. ledna 2004

100/2003 Sb.m.s.

Slovinsko

28. dubna 1998

1. ledna 1999

214/1998 Sb.

Spojené arabské emiráty

9. srpna 1997

1. ledna 1998

276/1997 Sb., Sdělení č. 122/2004 Sb.m.s.

Spojené státy americké

23. prosince 1993

1. ledna 1993, srážková daň: 1. 2. 1994

32/1994 Sb., změna 370/1999 Sb.

Srbsko a Černá hora

27. června 2005

1. ledna 2006

88/2005 Sb.m.s., Protokol 26/2011 Sb.m.s.

Srí Lanka

19. června 1979

1. ledna 1979

132/1979 Sb.

Sýrie

12. listopadu 2009

1. ledna 2010

115/2009 Sb.

Španělsko

5. června 1981

1. ledna 1982

23/1982 Sb.

Švédsko

8. října 1980

1. ledna 1981

kapitál: 1. ledna 1982

9/1981 Sb.

Švýcarsko

23. října 1996

1. ledna 1996, srážková daň: 1. 12. 1996

281/1996 Sb., Protokol 99/2013 Sb.m.s.

Tádžikistán

19. října 2007

1. ledna 2008

89/2007 Sb.

Thajsko

14. srpna 1995

1. ledna 1996

229/1995 Sb.

Tunisko

25. října 1991

1. ledna 1992

419/1992 Sb.

Turecko

16. prosince 2003

1. ledna 2004

19/2004 Sb.m.s.

Turkmenistán

18. března 2016

nutný další legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost

 

Ukrajina

20. dubna 1999

1. ledna 2000

103/1999 Sb., Protokol ratif. 24. června 2014

Uzbekistán

15. ledna 2001

1. ledna 2002

 

Velká Británie

20. prosince 1991

ČR: 1. ledna 1992

VB : 6. dubna 1992

89/1992 Sb.

Venezuela

12. listopadu 1997

1. ledna 1998

6/1998 Sb.

Vietnam

3. února 1998

1. ledna 1999

108/1998 Sb.

Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu vstoupí v platnost 1. ledna 2021.

Česká republika rovněž sjednala několik dohod o výměně informací v daňových záležitostech s vládou Andorrského knížectví, Aruby, Bahamského společenství, Belize, Bermud, Britských Panenských ostrovů, Cookových ostrovů; Guernsey, Kajmanských ostrovů, Monackého knížectví, ostrova Man, Jersey a San Marina. V současné době probíhá ratifikace smluv s Ghanou, Kamerunem, Kosovem, Ománem, Senegalem a ostrovem Svatý Martin. Dále probíhá jednání s Botswanou, Gabonem, Irákem, Kyrgyzstánem, Mauriciem, Seychely a Tchaj-wanem.

 • Tomáš Urbášek
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  + 420 542 520 255
  tomas.urbasek@pwc.com

 • Petr Mašek
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  + 420 542 520 254
  petr.masek@pwc.com

 • Tomáš Ráček
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 257
  tomas.racek@cz.pwc.com

 • Dana Hlaváčová
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 261
  lucie.hlavacova@cz.pwc.com