Zdanění právnických osob – daň z příjmů právnických osob

Současný český daňový systém, s výjimkou legislativy v oblasti DPH a energetických daní, byl zaveden 1. ledna 1993. Nový zákon o dani z přidané hodnoty, který byl harmonizován dle směrnic Rady Evropské unie, je v účinnosti od 1. května 2004. Hlavními daněmi v České republice jsou daň z příjmů právnických a fyzických osob a daň z přidané hodnoty. Energetické daně byly zavedeny v roce 2008.

Daňoví rezidenti

Společnosti se sídlem nebo místem vedení na území České republiky jsou považovány za české daňové rezidenty a jejich celosvětové příjmy podléhají české dani z příjmů právnických osob. U stálých provozoven a organizačních složek zahraničních společností jsou v České republice zdaňovány pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.

Stálé provozovny zahraničních společností

Za stálou provozovnu je považováno místo k výkonu činností poplatníků na území České republiky, např. kancelář, dílna, prodejní místo, místo k těžbě přírodních zdrojů. “Fiktivní” stálá provozovna vznikne, pokud zaměstnanci zahraniční společnosti vykonávají v České republice obchodní, manažerské a obdobné činnosti nebo poskytují poradenské služby po dobu přesahující 6 měsíců v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Totéž platí v případě staveniště. Přítomnost osoby oprávněné k uzavírání smluv jménem zahraničního subjektu v České republice může také založit stálou provozovnu. Ustanovení příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění mohou pravidla pro vznik stálé provozovny modifikovat.

Základ daně a sazby daně

Základem daně je obecně rozdíl mezi příjmy (výnosy) a výdaji (náklady) upravený dle daňových zákonů.

Pro stanovení základu daně je třeba dodržovat věcnou a časovou souvislost.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 19 %. Zvláštní sazba daně ve výši 5 % se vztahuje na základní investiční fondy. U penzijních fondů je sazba daně nulová.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, pokud si daňový poplatník nezvolí hospodářský rok odlišně. Hospodářský rok je období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než leden, a musí trvat 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Změnu z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak je třeba předem písemně oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Lhůty k podání daňového přiznání

Daňové přiznání je nutné podat do tří měsíců po konci období, za které se přiznání podává (tj. do 1. dubna v případě kalendářního roku). Poplatníci, kteří jsou zastupováni daňovým poradcem nebo podléhají povinnému auditu, mají lhůtu o tři měsíce delší. Lhůta může být prodloužena až na 10 měsíců pokud daňové přiznání obsahuje zdanitelný příjem ze zahraničí. V některých zvláštních případech je lhůta kratší, většinou jeden měsíc.

Placení daně

Daňová povinnost je splatná téhož dne, kdy končí lhůta pro podání daňového přiznání. Zálohy na daň jsou povinni platit všichni poplatníci s výjimkou těch, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Poplatníci hradí zálohy čtvrtletně nebo pololetně v závislosti na výši poslední daňové povinnosti.

Daňové ztráty

Vyměřená daňová ztráta může být převedena a odečtena od základu daně nejdéle v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Odpočet daňové ztráty není umožněn, pokud nastane podstatná změna ve vlastnictví společnosti a pokud společnost nesplňuje test stejné obchodní činnosti (tj. 80 % tržeb musí pramenit ze stejné obchodní činnosti). Za podstatnou změnu ve vlastnictví společnosti se považuje změna v rozsahu více než 25 % podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo situace, kdy společník získá rozhodující vliv. Od roku 2020 je daňovou ztrátu možné upratnit i ve dvou bezprostředně předcházejících zdaňovacích obdobích nebo v období, za které se podává daňové přiznáni. Poprvé lze daňovou ztrátu uplatnit zpětně za období, které skončí ode dne 30. června 2020. Zpětně lze uplatnit ztrátu do souhrnné výše 30 000 000 Kč.

Transakce se spojenými osobami a princip ceny obvyklé

Transakce mezi spojenými osobami musí být na úrovni ceny obvyklé. Pokud není daňový poplatník schopen prokázat, že na transakce se spojenými osobami aplikoval obvyklé ceny, může správce daně upravit základ daně a vyměřit penále. V případě plateb nerezidentům ze zemí mimo EU jsou navíc částky nad rámec ceny obvyklé považovány za podíly na zisku a podléhají srážkové dani, kromě případů kde příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění tomuto zdanění zabraňuje.

Zákon o daních z příjmů neobsahuje žádné specifické ustanovení ohledně dokumentace pro účely stanovení obvyklých cen. Finanční úřady v zásadě akceptují dokumentaci, která je založena na směrnici OECD o převodních cenách. Od roku 2014 jsou společnosti povinny přiložit k daňovému přiznání přehled transakcí se spřízněnými osobami včetně jejich vyčíslení.

Závazné posouzení

Daňový poplatník může požádat o závazné posouzení k uplatnění převodních cen, odčitatelnosti daňových ztrát, určení nákladů souvisejících se zdanitelným nebo nezdanitelným příjmem, způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, rozlišení mezi technickým zhodnocením, opravou a údržbou, posouzení nákladů vynaložených na výzkum a vývoj, které mohou být použity jako odečitatelná položka od základu daně a rozlišení mezi náklady na užití nemovitého majetku pro soukromé a obchodní účely.

Implementace evropských směrnic ATAD („Anti-Tax Avoidance Directive“)

S účinností od 1. 1. 2020 vstoupí v platnost pravidla:

 • pro zdanění ovládané zahraniční společnosti („controlled foreign company – CFC rules“), které mají pomoci zamezit dvojímu zdanění => poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě, musí do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentem v členském státě poplatníka. CFC pravidla se přiměřeně použijí na stálé provozovny ve státech, se kterými se uplatňuje metoda vynětí;
 • pro oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí správci daně => vztahuje se na českého plátce daně, který je zároveň plátcem příjmu plynoucích ze zdrojů na území ČR a to českému daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, i v případě, že je tento příjem od daně osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v ČR.
 • pro zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví => vztahuje se na přesun aktiv mezi společností a její stálou provozovnou, přesun obchodní či provozní činnosti vykonávané stálou provozovnou do stálé provozovny společnosti umístěné v jiném státě či přesun aktiv v případě změny daňové rezidence společnosti;
 • pro řešení hybridních nesouladů, tj. důsledků rozdílné právní kvalifikace, kdy daňově-právní charakter entity či instrumentu je kvalifikován rozdílně v dotčených zemích.

Pravidla nízké kapitalizace

Koeficient nízké kapitalizace činí 4:1 (6:1 pro banky a pojišťovny), tj. finanční náklady související s tou částí úvěrů nebo půjček od spřízněných osob, která přesahovala čtyřnásobek (šestinásobek) vlastního kapitálu, jsou pro příjemce půjčky daňově neuznatelným nákladem. Pravidla nízké kapitalizace se vztahovaly i na tzv. back-to-back financování (úvěry a půjčky mezi spřízněnými osobami poskytované prostřednictvím osoby nespřízněné, např. bankou). Nadlimitní úroky hrazené do zemí mimo EU jsou navíc překlasifikovány na dividendy a zdaněny odpovídajícím způsobem.

Dále je nutné zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka daně z příjmů právnických osob o částku odpovídající kladnému rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší z částek:

a. 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, nebo
b. 80 000 000 Kč.

Neuznatelné výpůjční výdaje lze převést do dalších zdaňovacích období. Pravidlo se bude vztahovat jak na půjčky od spojených,
tak i nespojených osob.

Country-by-Country reporting

České entity, které jsou součástí nadnárodní skupiny s konsolidovaným obratem nad 750 mil. EUR, jsou povinny podat Ohlášení na Specializovaný finanční úřad. Do Ohlášení je nutné uvést nejvyšší mateřskou entitu této skupiny a dále entitu, která bude CbCR podávat za tuto skupinu. Českým entitám, které jsou nejvyšší mateřskou entitou nadnárodní skupiny podniků s konsolidovaným obratem nad 750 mil. EUR, vzniká povinnost podat Oznámení obsahující zprávu podle zemí za tuto skupinu.

Daň vybíraná srážkou

Srážková daň ve výši 15 % je uplatňována například na:

 • dividendy a jiné podíly na zisku,
 • snížení základního kapitálu, rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu, který byl dříve zvýšen ze zisku společnosti,
 • podíly na likvidačním zůstatku.

V souladu s pravidly vycházejícími ze Směrnice Rady o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností jsou dividendy hrazené dceřinou společností své mateřské společnosti, jež je daňovým rezidentem členského státu EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, osvobozeny od srážkové daně za předpokladu, že mateřská společnost drží na dceřiné společnosti alespoň 10% podíl po dobu nejméně 12 měsíců a společnosti mají předepsanou právní formu.

Srážková daň je dále uplatňována například na následující platby českých společností do zahraničí:

 • úroky (15 %),
 • licenční poplatky (15 %),
 • manažerské poplatky (15 %),
 • odměny členů statutárních orgánů (15 %),
 • splátky finančního leasingu (5 %).

Úhrada úroků a licenčních poplatků (včetně nájmu) mezi společnostmi přímo kapitálově spojenými více než 24 měsíců, které jsou rezidenty členského státu EU, Švýcarska, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, je osvobozena od srážkové daně. Osvobození od daně musí být předem schváleno příslušným správcem daně.

Sazba srážkové daně může být snížena také příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Výplata příjmů podléhajících srážkové dani do zemí, se kterými není uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění nebo dohoda o výměně informací, podléhá srážkové dani ve výši 35 %.

Osvobození příjmů z prodeje podílu na společnosti

Za určitých podmínek jsou od daně osvobozeny příjmy mateřské společnosti z prodeje podílu na dceřiné společnosti. Podmínky pro uplatnění osvobození jsou shodné s podmínkami pro osvobození dividend. Osvobození se vztahuje na prodej podílu v dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem členského státu EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo státu, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Přímé náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti jsou pro mateřskou společnost daňově neúčinné. To zahrnuje i úroky z úvěrů a půjček sloužících k pořízení podílu na dceřiné společnosti a finanční náklady s těmito půjčkami související. Režijní náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti jsou stanoveny jako 5 % příjmů z dividend, pokud poplatník neprokáže, že skutečné náklady byly nižší.

Investiční pobídky

Investiční pobídku ve formě „daňových prázdnin“ lze získat až na dobu 10 let. Míra veřejné podpory je ve všech regionech České republiky, kromě hlavního města Prahy, ve výši 25%. Investiční pobídky budou více zaměřeny na projekty s vyšší přidanou hodnotou a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Informace o investičních pobídkách a dalších formách podpory podnikání lze najít na stránkách agentury CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic) – http://www.czechinvest.org.

Daňová podpora výzkumu a vývoje

Způsobilé výdaje vynaložené na výzkum a vývoj mohou snížit základ daně dvakrát – jednou jako samotné náklady a podruhé jako zvláštní odečitatelná položka. Neuplatněný odpočet lze, při splnění určitých podmínek, uplatnit nejvýše ve třech následujících zdaňovacích obdobích. V případě nárůstu nákladů na výzkum a vývoj se odpočet zvyšuje ze 100 % na 110 %. Poplatník, který hodlá uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje, musí předem oznámit tuto skutečnost správci daně.

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Společnosti zajišťující praktické vyučování žáků, učňů a studentů, mohou uplatnit slevu na dani ve výši 200 Kč za každou odučenou hodinu a za studenta. V případě pořízení majetku pro účely odborného vzdělávání lze kromě odpisů, snížit základ daně navíc až o 110 % vstupní ceny majetku v době jeho pořízení.

Zvýšený odpis

Zvýšení odpisů až o 20 % u některých druhů hmotného majetku v prvním roce je možné, pokud je poplatník prvním vlastníkem majetku a splní podmínky pro zvýšené odpisování.

Fúze

Směrnice Rady o jednotném systému zdaňování při fúzích, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států EU, implementovaná do české legislativy, umožňuje českým společnostem provádět daňově neutrální vklady podniku nebo jeho části, výměny obchodních podílů, fúze, rozdělení a odštěpení. Při vkladu podniku nebo jeho části, fúzi, rozdělení a odštěpení lze daňovou ztrátu vkládající nebo zanikající entity převést na následnickou společnost ve stejném poměru, v jakém si jejich související obchodní činnosti odpovídají. Česká společnost musí mít formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným.

 • Tomáš Urbášek
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  + 420 542 520 255
  tomas.urbasek@pwc.com

 • Petr Mašek
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  + 420 542 520 254
  petr.masek@pwc.com

 • Tomáš Ráček
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 257
  tomas.racek@cz.pwc.com

 • Dana Hlaváčová
  PricewaterhouseCoopers
  Česká republika, s.r.o.
  nám. Svobody 20, 602 00 Brno
  +420 542 520 261
  lucie.hlavacova@cz.pwc.com