Mzda a mzdové tarify

Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda, která nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tyto účely nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, za práci v noci a za práci ve svátek a za práci v noci a neděli.

Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na mzdu nebo na některou její složku. V rámci tohoto období určí zaměstnavatel pravidelný termín výplaty. Mzda se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a místo výplaty. Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách.

Minimální mzda

Jako nejnižší možná mzda je vyhlášena nařízením vlády ČR a zveřejněna ve sbírce zákonů (nyní nařízením vlády č. 567/2006 Sb., dále jen nař. vl.). K 1. 1. 2021 pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou činí 15 200 Kč (při týdenní pracovní době 40 hodin), pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou činí 90,50 Kč/hod.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin takto:

1. skupina prací: 90,50 Kč/hod. (15 200 Kč/měs.)
2. skupina prací: 99,90 Kč/hod. (16 800 Kč/měs.)
3. skupina prací: 110,30 Kč/hod. (18 500 Kč/měs.)
4. skupina prací: 121,80 Kč/hod. (20 500 Kč/měs.)
5. skupina prací: 134,40 Kč/hod. (22 600 Kč/měs.)
6. skupina prací: 148,40 Kč/hod. (24 900 Kč/měs.)
7. skupina prací: 163,90 Kč/hod. (27 500 Kč/měs.)
8. skupina prací: 181,00 Kč/hod. (30 400 Kč/měs.)

Při délce stanovené týdenní pracovní doby jiné než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují. Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2.

 •  

  Úřad práce České republiky
  krajská pobočka v Brně
  pracoviště Rosice Tyršova 75
  665 01 Rosice u Brna

  JUDr. Daniela Kubišová
  daniela.kubisova@uradprace.cz