Některá další důležitá ustanovení

 • Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%. Povinnost zaměstnavatelé plní zaměstnáváním v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám či odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů Zaměstnavatelé, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce a osoby se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými mohou pro účely splnění shora uvedené povinnosti poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.
 • Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlašuje ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.
 • Za rok 2019 dosáhl povinný odvod za jednoho chybějícího zaměstnance OZP hodnoty 83 572,50 Kč.

  Hlášení volných pracovních míst

  • Zaměstnavatel může oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky volná pracovní místa a jejich charakteristiku. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Toto oznámení může učinit též u místně příslušného obecního živnostenského úřadu.
  • Krajská pobočka Úřadu práce České republiky vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dále evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Evidence může dále obsahovat zejména informace o možnostech ubytování, dojíždění do zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.
  • Krajská pobočka Úřadu práce České republiky nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

  Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů

  Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, celní úřady, generální ředitelství Úřadu práce České republiky a krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

  Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektoráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů (tj. právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele) u zaměstnavatelů, u právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle zákona o zaměstnanosti a u fyzických osob, kterým jsou podle zákona o zaměstnanosti poskytovány služby. Dále kontrolují, zda a v jakém rozsahu zaměstnavatel přiděluje práci svým zaměstnancům, na které je zaměstnavateli poskytován příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a s nimiž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele.

  Dále kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům. Dále kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Kontrolují též dodržování povinností vyplývajících z právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu. Dále kontrolují povinnosti vyplývající z právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině.

  Stání úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce rovněž kontrolují dodržování kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů i vnitřních předpisů. Dále kontrolují vnitřní předpisy, jestliže zakládají práva zaměstnanců.

  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce dále kontrolují dodržování právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb.

  Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávají kontrolu také v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

  Celní úřady kontrolují, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolením k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo modrou kartou, jsou-li vyžadovány.

  Dále kontrolují, zda zaměstnavatelé plní informační povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky při nástupu do zaměstnání občana Evropské unie, jeho rodinného příslušníka, rodinného příslušníka občana České republiky, cizince, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání nebo cizince, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a zda plní informační povinnost v případě, kdy za trvání zaměstnání nastane skutečnost, že cizinec žádné ze shora uvedených povolení již nepotřebuje.

  Taktéž kontrolují, zda zaměstnavatel plní informační povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky v případě, že nastoupí k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci nadnárodního poskytování služeb.

  V neposlední řadě kontrolují, zda zaměstnavatel plní informační povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky v případě, kdy cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta nebo u zaměstnance vyslaného v rámci nadnárodního poskytování služeb došlo ke změnám původně oznámených skutečností nebo k ukončení zaměstnání v jiném termínu než dnem původně zaměstnavatelem oznámeným a dále v případě, kdy cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta, nenastoupil do práce nebo ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno.

  Generální ředitelství Úřadu práce České republiky kontroluje plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení a plnění cílených programů celostátního charakteru.

  Krajská pobočka Úřadu práce České republiky kontroluje výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

  •  

   Úřad práce České republiky
   krajská pobočka v Brně
   pracoviště Rosice Tyršova 75
   665 01 Rosice u Brna

   JUDr. Daniela Kubišová
   daniela.kubisova@uradprace.cz