Pracovní doba

Pracovní doba činí 40 hodin týdně, přičemž její délka se řídí charakterem pracoviště a věkem zaměstnanců. Je stanoveno, že délka pracovní doby zaměstnanců

 • pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu činí 37,5 hodiny týdně,
 • vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem činí 37,5 hodiny týdně,
 • s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně,
 • u zaměstnanců mladších 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech přesáhnout 8 hodin a pracuje-li ve více základních pracovněprávních vztazích, nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

Sdílené pracovní místo

Zaměstnavatel má možnost se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohodu, podle níž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

Práce přesčas

Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Konat práce nad tento rámec lze pouze výjimečně, pokud k výkonu takové práce dá souhlas zaměstnanec. Maximální nepřekročitelný limit přesčasové práce činí při 8 hodinách týdně celkem 416 hodin v kalendářním roce. Po odečtení případné „nařízené práce přesčas“ v rozsahu 150 hodin tak zbývá maximálně 266 hodin přesčasové práce, jejíž výkon musí být se zaměstnancem dohodnut.

Do počtu hodin nejvýše přístupné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Dovolená

Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnancům zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, přísluší dovolená v délce pěti týdnů. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené s předchozím souhlasem příslušné odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, nedohodne-li se se zaměstnancem na kratší době.

Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši jeho průměrného měsíčního výdělku.

Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Jestliže si zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, nebo pro překážky v práci, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby skončila nejpozději do konce následujícího kalendářního roku. Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou ani do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, nedohodne-li se se zaměstnavatelem na jiné době oznámení. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.

 •  

  Úřad práce České republiky
  krajská pobočka v Brně
  pracoviště Rosice Tyršova 75
  665 01 Rosice u Brna

  JUDr. Daniela Kubišová
  daniela.kubisova@uradprace.cz