AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

Fakulta stavební, VUT v Brně

Centrum AdMaS je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

Cílem centra je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak během používání a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).

Vznik Centra AdMaS byl financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci evropských strukturálních fondů.

Konkrétní nabídky spolupráce

Pro výrobce stavebních hmot

 • Vývoj nových energeticky a environmentálně úsporných hmot a pokročilých stavebních materiálů s vyššími užitnými parametry a trvanlivostí.
 • Návrh a ověření nových surovinových zdrojů – druhotné, snadno obnovitelné zdroje, recyklované materiály.
 • Progresivní metody určení prvkového složení, koncentrace složek, ověření mikrostruktury, tepelně technických a dalších vlastností.
 • Využití moderních destruktivních i nedestruktivních metod pro stanovení mechanických, fyzikálně-chemických a trvanlivostních parametrů stavebních hmot.

Pro stavební firmy a projektanty

 • Optimalizace efektivního využití materiálů ve stavebních konstrukcích vzhledem k jejich životnosti a ekonomickému uplatnění.
 • Návrh progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti.
 • Experimentální ověřování krátkodobého a dlouhodobého chování konstrukcí s možností teplotního, statického a dynamického zatěžování; požární odolnost.
 • Využití geodetické, fotogrammetrické a metrologické podpory stavební činnosti a výzkumu.

Pro vlastníky a správce budov, nemovitých kulturních památek, pro investory

 • Diagnostika a ověřování vlastností stavebních konstrukcí s využitím destruktivních i nedestruktivních zkušebních metod; virtuální testování a matematické modelování.
 • Diagnostika skladby historických omítek a malt, návrhy jejich sanace.
 • Měření trhlin, návrhy statického zajištění budov.
 • Měření tepelných a mikroklimatických vlastností budov a dílčích částí staveb.

Pro územně správní celky a veřejné instituce

 • Moderní technologie odvádění a čištění odpadních vod, úpravy a distribuce pitné vody, nové postupy pro využití energie z odpadních vod.
 • Měření a modelování dopravního proudu, emisí a hlukové zátěže.
 • Energetická, ekologická a trvale udržitelná koncepce rozvoje městských sídel a regionů.
 • Poradenství a výzkum v oblasti SMART Cities.
 • Centrum AdMaS
  Fakulta stavební
  Vysoké učení technické v Brně
  Purkyňova 651/139
  612 00 Brno
  +420 541 148 011
  admas@fce.vutbr.cz
  www.admas.eu