CTT MU – Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita (MUNI) si je dlouhodobě vědoma, že mezi přirozené role kvalitní a moderní univerzity patří schopnost podporovat spolupráce s průmyslem a aplikační sférou. Za tímto účelem v roce 2005 založila vlastní specializované pracoviště: Centrum pro transfer technologií (CTT). Jeho posláním je pomáhat nápadům našich vědců překročit hranice univerzity a přenést vědění a technologie do praxe.

Spolupráci vědecké komunity s průmyslem podporuje CTT budováním vnitřního prostředí univerzity a nastavování interních pravidel. Iniciuje příležitosti pro setkávání vědců se zástupci firem či vyhledávání zdrojů pro financování spoluprací. CTT sehrává roli prostředníka, servisního pracoviště i právní a administrativní podpory, zajišťuje správu kontraktů a dohlíží na jejich realizaci. Služby centra přispívají k oboustranně prospěšnému rozvoji a zavádění komerčně zajímavých výsledků vědecké práce do každodenního života společnosti.

Funkční prostředí pro transfer technologií a znalostí rozvíjí CTT pestrou směsicí aktivit. Některé cílí na akademickou veřejnost - např. výuka studentů, workshopy, kulaté stoly, tradiční TT Day a další. Jiné směřují k veřejnosti mimo univerzitu a jejich cílem je zejména budování dlouhodobých partnerství v oblasti aplikovaného výzkumu. Největší akcí tohoto druhu je Business Research Forum, které se koná jednou za dva roky. CTT také zastupuje univerzitu na konferencích a veletrzích, kde prezentuje zajímavé projekty a technologie potenciálním investorům.

Centrum pro transfer technologií podporuje přenos znalostí do praxe také přímou finanční podporou. Vyčleňuje prostředky pro průmyslově-právní ochranu vybraných vynálezů (např. patentováním) a zavádí do života motivační pravidla pro odměňování původců. V souladu s moderními trendy podporuje slibné technologie v rané fázi, kdy zajišťuje z vhodných zdrojů peníze nezbytné pro jejich dovyvinutí či ověření funkčnosti (tzv. Proof of Concept).

Masarykova univerzita a její CTT jsou cíleně zasazeny do regionálního inovačního ekosystému. Při obchodních činnostech, rozvoji technologických firem a start-up firem a při související inkubaci CTT úzce spolupracuje s Jihomoravským inovačním centrem a dalšími institucemi v kraji.

Nabídka služeb

Jsme expertním servisním pracovištěm Masarykovy univerzity s mnohaletými zkušenostmi. Tým CTT tvoří business development manažeři, projektoví manažeři, právníci a ekonomicko-administrativní zázemí. Naše služby jsou určené jak zaměstnancům Masarykovy univerzity, tak externím firmám a dalším institucím a organizacím.

Služby pro firmy/aplikační partnery

 • nabídka technologií k licencování
 • vyhledávání vědeckých partnerů pro smluvní výzkum
 • pomoc při přípravě žádostí o dotace, inovační vouchery apod.
 • vyhledávání podpůrných finančních zdrojů pro smluvní výzkum
 • využití výzkumných, vývojových a laboratorních kapacit Masarykovy univerzity
 • zajištění právních náležitostí pro smluvní výzkum
 • odborné konzultace v oblasti transferu technologií
 • spolupráce při nastavení účinné ochrany duševního vlastnictví
 • komerční formy vzdělávání

Služby pro zaměstnance MUNI

Duševní vlastnictví

 • poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví
 • zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého při výzkumu
 • administrativní a právní podpora původců vynálezů
 • spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe
 • rozdělování výnosů z transferu technologií
 • poskytování právního servisu a poradenství v oblasti duševního vlastnictví

Business development

 • vyhledávání komerčních partnerů pro smluvní výzkum
 • vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění smluvního výzkumu
 • vyjednávání a příprava smluv
 • podpora inovačního podnikání a vzniku spin-off firem
 • nabídka a prodej technologií a znalostí (vynálezy, know-how, software aj.)

Propagace a vzdělávání

 • vzdělávání vědců a studentů: duševní vlastnictví, podnikání, projektový management
 • organizování konzultací, seminářů a workshopů
 • prezentace výsledků výzkumu na konferencích a veletrzích
 • prezentace výsledků transferu technologií a znalostí na Masarykově univerzitě

Průběžné informace o naší činnosti najdete na webových stránkách www.ctt.muni.cz, Facebooku @CTT.muni.cz a v tištěném zpravodaji INTERFACE

 • Centrum pro transfer technologií
  Masarykova univerzita
  Sídlo: Komenského nám. 2, Brno-střed
  +420 549 498 016
  ctt@ctt.muni.cz, www.ctt.muni.cz

  Korespondenční adresa:
  Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
  IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224