Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center, ICRC) je lékařské výzkumné centrum zaměřující se na hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních, neurologických a vybraných onkologických onemocnění a poruch. Ta se řadí mezi nejrozšířenější onemocnění a příčiny úmrtí v moderní společnosti. Díky svému inovativnímu přístupu, proaktivním týmům, špičkovým přístrojům a mezinárodním spolupracím se FNUSA-ICRC již během několika málo let od svého založení v roce 2011 stalo multidisciplinárním centrem excelence v translačním lékařském výzkumu. Centrum je součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA).

VÝZKUM

Výzkum je založen na spolupráci odborníků v rámci mezinárodních multioborových týmů. Část výzkumníků působí současně jako lékaři ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, jiní na Lékařské fakultě nebo Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Klinický výzkum je primárně zaměřen na vývoj nových technologií, metod, postupů a léků umožňujících efektivní prevenci, časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu vybraných onemocnění a poruch. Translační výzkum převádí základní mechanismy rozvoje onemocnění do klinické praxe a naopak. Základní výzkum studuje vlastnosti kmenových buněk a zkoumá klíčové procesy pro selektivní manipulaci kmenových buněk pro případné využití v moderní medicíně. Servisní laboratoře jsou pokročilé laboratoře pro experimentální medicínu a translační výzkum. V současné době má 31 výzkumných týmů v následujících sekcích:

 • Klinický výzkum
  • Klinická kardiologie
  • Klinická neurologie
  • Onkologický výzkum
  • Multidisciplinární výzkum
  • Výzkumný inkubátor
 • Translační výzkum
 • Základní výzkum
 • Servisní laboratoře

INFRASTRUKTURA PRO VÝZKUM

V letech 2011-2015 FNUSA-ICRC nakoupila díky grantům ze zdrojů EU a ČR zhruba 1000 nových přístrojů, často unikátních. Pořízená infrastruktura pro výzkum zahrnuje například:

 • Angiografická linka pro intervenční kardiologii
 • Optická koherenční tomografie
 • Elektrofyziologická laboratoř
 • Technologie magnetické navigace katetrů Stereotaxis pro preklinický i klinický výzkum
 • Laboratoř spánkové medicíny
 • Laboratoře pro měření vysoce sensitivních biologických signálů
 • Akviziční a monitorovací systém pro synchronizovaný záznam různých biologických signálů
 • Biplanární angiografická jednotka pro neurologii
 • Automatický systém pro zobrazování buněk s vysokým výkonem
 • Laboratoř buněčného zobrazování
 • Laboratoř pro buněčné separace a kultury
 • Laboratoř pro cytomiku, proteomiku a genomiku
 • Průtokový cytometr a třídič buněk, magnetický třídič buněk, automatický analyzátor buněk
 • Konfokální laserový mikroskop a mikroskop pro laserovou mikrodisekci
 • Hmotový spektrometr a spektrofotometr
 • Technologie magnetické resonance pro preklinický a klinický výzkum
 • Ultrazvukové systémy pro preklinický a klinický výzkum
 • Klinicko-farmakologická jednotka vybavená lůžky s plným monitoringem
 • jednotka cGMP pro výrobu léčivých a biofarmaceutických substancí

VÝSLEDKY VÝZKUMU

Výzkumné aktivity FNUSA-ICRC začaly v polovině roku 2011 a za posledních pět let vzniklo vice než 1200 vědeckých článků a 39 aplikovaných výsledků. Mezi nejvýznamnější patří čtyři udělené patenty – dva americké a dva národní – které jsou specifikovány níže, unikátní softwarové nástroje pro výzkum Alzheimerovy choroby, akutní mrtvice, predikce účinků mutace na lidské zdraví apod. Přehled aplikovaných výsledků dle jednotlivých druhů:

 • Patenty: 4
 • Užitný vzor/Průmyslový vzor: 10
 • Prototyp/Funkční vzorek 17
 • Ověřená technologie 5
 • Software 5

Další vybrané aplikované výsledky

Tyto výsledky vznikly na základě mezioborové spolupráce s národním a mezinárodním dopadem:

 • Nový ablační nástroj pro léčbu srdeční arytmie
 • Zařízení pro přesnější lokalizaci epileptického ložiska v mozku
 • Zařízení pro testování nových léčiv na neurodegenerativní choroby
 • Diagnostický kit pro detekci histonů v krvi jako indikátoru různých onemocnění
 • Metoda použití nanočástic pro léčbu onkologických onemocnění
 • Nové zařízení pro léčbu srdeční arytmie elektroporací
 • Národní registr pacientů s Duchennovou / Bergerovou muskulární dystrofií
 • Národní registr pacientů s achondroplázií
 • Moravská banka reprogramovaných kmenových buněk
 • Software pro predikci vlivu mutací na lidské zdraví
 • Zařízení na testování efektivity látek na léčbu Alzheimerovy choroby
 • Software pro testování efektivity látek na léčbu mozkové mrtvice
 • Látka pro léčbu osteoartritidy

MEZINÁRODNÍ TÝM

FNUSA-ICRC přilákalo do Brna výzkumné pracovníky a studenty z 28 zemí s cílem vybudovat a rozvíjet mezinárodní výzkumné týmy. Zhruba 24 % zaměstnanců centra pochází ze zahraničí. V rámci FNUSA-ICRC bylo realizováno několik mezinárodních školících projektů pro lékaře, vědce, studenty a zdravotnický personál. Ty zahrnují krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty na prestižních zahraničních pracovištích a návštěvy zahraničních specialistů v Brně, při kterých tito sdíleli své zkušenosti a podílí se na výzkumných projektech. Zahraniční studenti medicíny, biologie a biomedicínského inženýrství přijíždějí do Brna na studijní pobyty ve FNUSA-ICRC.

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

FNUSA-ICRC spolupracuje s řadou významných zahraničních institucí, jako například Mayo Clinic (USA), University of California San Diego (USA), Karolinska Institutet and Lund University (obě Švédsko), University of Calgary (Kanada), University of South Florida (USA) a další. Do spolupráce jsou zapojeny také další významné české instituce jako například Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Biofyzikální ústav a Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a další.

SPOLUPRÁCE S PRŮMYSLEM

Součástí odpovědného výzkumného centra je ochrana výsledků vědy a výzkumu uplatnitelných v praxi pro účely jejich budoucí komercializace. Tyto činnosti koordinuje oddělení Transferu technologií. Mezi hlavní aktivity v této oblasti patří monitoring výzkumných aktivit a nových poznatků, zhodnocení komerčního potenciálu, zajištění ochrany duševního vlastnictví k vzniklým výsledkům, zajišťování smluvních dokumentů, propagace výsledků směrem k potenciálním cílovým uživatelům a rovněž poradenství v této oblasti.

Oddělení Transferu technologií rozvíjelo spolupráci s výrobci léčiv a zdravotnických prostředků a navazovalo nové vztahy s komerčními i nekomerčními subjekty v podobě projektů aplikovaného výzkumu. FNUSA-ICRC se podařilo uzavřít smlouvy s tuzemskými i zahraničními partnery z aplikační sféry. Tyto spolupráce byly realizovány především formou smluv na smluvní výzkum a výzkum na zakázku. Mimo to byl v roce 2019 udělen jeden patent a čtyři užitné vzory, jedna ověřená technologie, čtyři funkční vzorky, tři software a tři prototypy. Většina těchto aplikovaných výsledků vznikla v projektu TAČR GAMA, kde je FNUSA-ICRC jediným vlastníkem, což je jedním z předních předpokladů pro úspěšnou komercializaci. V roce 2019 probíhalo celkem 180 komerčních klinických hodnocení, z toho 162 klinických hodnocení léčiv, 14 klinických zkoušek zdravotnických prostředků a ve 4 případech byla prováděna dílčí vyšetření v rámci klinických hodnocení realizovaných v jiných institucích.

 • Mezinárodní centrum klinického výzkumu
  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  Pekařská 53, Brno 656 91, Česká republika
  www.fnusa-icrc.org, icrc@fnusa.cz