RECETOX

RECETOX (původně Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí) je ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity založený v roce 1983. Zabývá se výzkumem a vzděláváním odborníků v oblasti environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. Hlavní činnost RECETOXu zahrnuje sledování toxických látek v prostředí, výrobcích i lidských tkáních a hodnocení jejich toxikologických a ekotoxikologických účinků, souvisejících rizik a zdravotních dopadů, vývoj nových vzorkovacích i analytických technik, vývoj nových chemických nástrojů a metodik, biotechnologií i softwarových nástrojů. Výzkumné aktivity pružně reagují na nové výzvy týkající se nejen sledování kontaminace prostředí a expozice obyvatelstva toxickým látkám, ale i návrhů preventivních a legislativních opatření, vhodných intervencí a managementu chemických látek.

RECETOX spolupracuje s řadou průmyslových partnerů a prostřednictvím Národního centra pro toxické látky a Regionálního centra pro budování environmentálních kapacit podporuje Českou republiku, další země v Evropě i Africe, a mezinárodní instituce v regionu při naplňování mezinárodních smluv a dohod k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

RECETOX je aktivně zapojen do řešení rámcových projektů EU (FP7 či H2020). V současné době (2020) se podílí na realizaci 18 projektů H2020, a je tak jedním z nejúspěšnějších ústavů Masarykovy univerzity v mezinárodní vědecké spolupráci.

Výzkumná infrastruktura RECETOX RI

Součástí centra je také výzkumná infrastruktura (RECETOX RI), která je centralizovaným pracovištěm pro realizaci interdisciplinárních výzkumných projektů. Jednotlivá pracoviště výzkumné infrastruktury provádějí analýzy širokého spektra antropogenních a přírodních látek a toxinů v environmentálních nebo biologických matricích, dlouhodobé environmentální a populační studie a vývoj komplexních softwarových nástrojů pro správu, analýzu, interpretaci a vizualizaci dostupných dat. Výzkumná infrastruktura RECETOX se skládá ze tří sdílených laboratoří, jimž jsou:

 • Laboratoře stopové analýzy,
 • Informační systémy a analýza dat, a
 • Populační studie.

Výzkumná infrastruktura RECETOX nabízí své kapacity a služby vědecké komunitě, a to jak interním, tak externím uživatelům. Uživatelé z akademické sféry a výzkumných organizací mohou požádat o přístup k infrastruktuře v rámci projektu „Open Access“, který pokrývá většinu souvisejících výdajů a poskytuje přístup na základě otevřené soutěže. Uživatelé z průmyslové a komerční sféry mohou využít kapacit laboratoří v rámci kolaborativního či smluvního výzkumu.

Studium na RECETOXu

RECETOX poskytuje vzdělání v zajímavých studijních programech na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky. Takové vzdělání zajišťuje absolventům široké uplatnění ve státních institucích, soukromých firmách i ve výzkumu, flexibilitu a konkurenceschopnost. Studenti mohou na RECETOXu studovat v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech Životní prostředí a zdraví, a Matematická biologie a biomedicína.

Výzkum na RECETOXu

Výzkumný program Environmentální chemie a modelování se zaměřuje na pochopení mechanismů a procesů ovlivňujících emise a osud chemických látek v životním prostředí a rozšiřuje svůj zájem o studium expozice jednotlivců a populací životnímu prostředí s cílem poskytnout nástroje pro společnou interpretaci dat ze sítí pro monitorování životního prostředí a lidských biomonitorovacích sítí.

Výzkumný program Environmentální toxikologie se zaměřuje na dopady akutních a chronických chemických expozic na životní prostředí. Aby bylo možné předpovídat dopady expozice složitých směsí na životní prostředí, využíváme přístup AOP (Adverse outcome pathway) kombinující strategie modelování a testování. Zkoumáme kombinované expozice různým faktorům, které mohou na základě individuální vnímavosti významně přispět k nadměrné zátěži jednotlivce a vést k rozvoji patologií.

Nový výzkumný program Environmentální epidemiologie se zabývá studiem biomarkerů expozice, účinku a citlivosti jednotlivých organismů, a dalšími faktory, jako sociálně-ekonomické determinanty, výživa nebo fyzická aktivita. V této souvislosti posilujeme technologické kapacity pro omicsové analýzy, biobankovací kapacity a vyvíjíme bioinformatickou platformu na podporu interpretace multi-omicsových a epidemiologických dat.

Program Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii se zaměřuje na vývoj nových fotoaktivovatelných systémů a supramolekulárních nosičů, jakožto specifických systémů, které vykazují specifické biologické aktivity nebo slouží jako pomocné systémy pro biologické nebo lékařské aplikace.

Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství se dlouhodobě zabývají základními principy enzymatické katalýzy a vývojem proteinových a buněčných biokatalyzátorů pro environmentální, chemické a biomedicínské aplikace. K vývoji a přípravě nových užitečných katalyzátorů využívají metod proteinového inženýrství, syntetické biologie a analýzy velkých dat uložených v genomických databázích.

 • RECETOX
  Masaryk University, Faculty of Science
  Kamenice 753/5, pavilion A29
  625 00 Brno
  rcx-info@recetox.muni.cz
  www.recetox.muni.cz/en